تشکیل کارگروه رسیدگی به نظام مسائل دبیرخانه های شورای استان های کشور

در نشستی که با حضور رییس دبیرخانه شورای عالی استان ها، معاونین این شورا و روسای دبیرخانه شورای استان ها برگزار شد، به مهمترین مسائل و چالش های نظام شورایی و کارکنان دبیرخانه استان ها پرداخته شد.