انحصار صنعت خودرو باید شکسته شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بازار خودرو باید از انحصار خودروسازان خارج شود و تحقق این مهم در گروی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.

انحصار صنعت خودرو باید شکسته شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بازار خودرو باید از انحصار خودروسازان خارج شود و تحقق این مهم در گروی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.

۱۳:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۹