گردوغبار راه ارتباطی ۲۵روستای شرق کرمان را مسدود کرد

گردوغبار شدید راه ارتباطی ۲۵روستای شهرستان را مسدود و موجب کندی تردد در محور ریگان - نرماشیر و ریگان - چابهار شد.