کشاورزان مازندرانی باید سموم کشاورزی را با ده برابر قیمت خریداری کنند

نماینده مردم استان مازندران در شورای عالی استانها گفت: با مصوبه اخیر دولت در فصل بعدی کشت کشاورزان باید سموم کشاورزی را با ده برابر قیمت خریداری کنند.