طرح توسعه شهرستان آوج با گذشت چندسال مسکوت مانده است

افتخاری با بیان اینکه این شهرستان یکی از ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته کشور است، تصریح کرد: با گذشت چندسال از تصویب مصوبات برنامه ملی توسعه پایدار شهرستان آوج هنوز اقدام چشمگیری صورت نگرفته است