نسبت حقوق و زحمت کارگران شهرداری عادلانه نیست

نجفی در یادداشتی نوشت: کارگران شهرداری نسبت به زحمتی که می کشند حقوق کمی دریافت می کنند.