مجلس به وزارت آموزش و پرورش برای تعویق بازنشستگی معلمان مجوز داد

نمایندگان مجلس به وزارت آموزش و پرورش مجوز دادند تا بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را در صورت رضایت معلمان تا سن ۶۵ سالگی به تعویق بیاندازد.