عراق از فصل هفتم سازمان ملل متحد خارج شد

وزیر خارجه عراق که در شهر «نیویورک» آمریکا به سر می برد، در سخنانی از خروج این کشور از فصل هفتم سازمان ملل متحد خبر داد.